Algemeen

Waarvoor kunt u bij Zenmo terecht?

U kunt bij ons terecht voor zowel behandelingen binnen de BGGZ als de SGGZ. De Generalistische Basis GGZ (BGGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen, de zorg is hiervoor vaak kortdurend en klachtgericht. De Specialistische GGZ (SGGZ) behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. Hieronder enkele klachten waarvoor u bij Zenmo in behandeling kunt:

 

  • Depressieve klachten
  • Angstklachten
  • Posttraumatische stressstoornis
  • Psychologisch onderzoek waaronder dementie screening
  • Seksuologie

Exclusie criteria:

 

  • Suïcidaliteit/crisis gevoeligheid
  • LVB
  • Verslaving
  • Psychotische stoornissen
  • 65+

CGT : Cognitieve Gedragstherapie

 

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van actieve psychotherapie. Het is een van de meest gebruikte therapievormen in Nederland. Deze therapievorm kan jou onder andere helpen bij angst, depressie en burn-out klachten. Het kan je helpen om negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen om te zetten naar iets dat helpt in plaats van schaadt.
Cognitieve gedragstherapie gaat vooral over twee vormen van psychotherapie: gedragstherapie en cognitieve therapie.
In gedragstherapie staat het gedrag van mensen centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. In cognitieve therapieën ligt de nadruk op de manier van denken, en met name op de emoties die hierbij een grote rol spelen.
De behandeling gaat ervan uit dat wat je denkt, voelt en doet elkaar beïnvloedt.
Tijdens de therapie leer je als eerste om bewust te worden van je gedachten en denkpatronen en waar deze vandaan komen. Vervolgens leer je in de therapie hoe je je interpretaties op een positieve manier kunt beïnvloeden. Je leert op een andere manier naar gebeurtenissen en naar jezelf kijken, je krijgt hierdoor meer grip op je gedachten en gedrag, waardoor je je beter gaat voelen.
 

Oplossingsgerichte therapie

 

Oplossingsgerichte therapie richt zich op de mogelijk oplossingen voor je probleem. De focus ligt niet op jouw problemen en zwaktes, maar juist op jouw (misschien nog onontdekte) krachten en kennis.
Oplossingsgerichte therapie is een compacte, tijdsgebonden en doelgerichte vorm van therapie waarbij er sprake is van een echte samenwerking tussen jou en de psycholoog. Bij andere therapiesoorten heeft de psycholoog juist vaak een meer sturende functie in gesprekken.
Oplossingsgerichte therapie start met de wondervraag:
“Hoe zou je situatie zijn als er een wonder zou plaatsvinden die in 1 klap al je klachten oplost?”
Het effect van de wondervraag is dat alle ideeën over de oplossing van jou zelf komen en gebaseerd zijn op jouw vroegere ervaringen. Op deze manier krijg je zelf de regie over de oplossing.
Na de wondervraag stelt de psycholoog een aantal schaalvragen om zo meer over jou te weten te komen, maar vooral om te controleren of de behandeling effectief is. De vragen zijn gericht op vooruitgang. Door de vragen zelf te beantwoorden maak je voor jezelf concreet wat het doel is waar je aan wilt werken.
 

Trauma behandeling

 

Trauma wordt ervaren wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis vast blijft zitten in
gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. De gebeurtenis is zo ongewoon, pijnlijk,
schokkend of extreem dat het moeilijk is om ermee om te gaan. Bij de meeste mensen
nemen de symptomen als gevolg van een traumatische gebeurtenis binnen enkele weken af.
Het wordt als een trauma beschouwd wanneer de symptomen na vier weken aanhouden
of verergeren. De symptomen of problemen die mensen met een trauma ervaren, zijn divers
van aard, maar hebben vaak betrekking op somberheid, angsten en wantrouwen.
Traumabehandeling is een therapeutische aanpak gericht op het verwerken van emotionele schade en het herstellen van psychologische welzijn na het ervaren van trauma. Om een compleet beeld te krijgen van jouw situatie, zijn gesprekken met personen uit jouw omgeving soms wenselijk. Wanneer je behandelaar een duidelijk beeld heeft van jouw situatie, stelt deze een diagnose. Er zijn
verschillende vormen van traumabehandeling. Op basis van de gestelde diagnose en jouw wensen bepaal je samen met je behandelaar welke vorm van traumabehandeling het beste bij jouw situatie past.
 
 
EMDR
 
 
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een vorm van therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals bijvoorbeeld een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.
Tijdens een EMDR sessie zal de behandelaar je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De behandelaar zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Vaak is dit de hand van de behandelaar, of een lichtje dat heen en weer beweegt, maar er kan ook worden gekozen voor geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden.
Na elke set wordt er even rust genomen. De behandelaar zal je vragen wat er in je gedachten naar boven komt. De sets zullen er langzamerhand voor zorgen dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen worden de herinneringsbeelden waziger, kleiner of veranderen deze.
 

Mindfulness

 

Mindfulness houdt in: volledig bewust zijn van het moment en de huidige ervaring, of: in het hier-en-nu aanwezig zijn.
In het dagelijks leven gaan veel zaken op de automatische piloot waardoor sommige zaken maar voor de helft of minder worden ervaren. Dat kan voor jezelf en de omgeving vervelend zijn. Het is een vaardigheid die zich kan ontwikkelen in iemand. Hier is echter wel oefening voor nodig.
Zenmo bied een mindfulness-training of aandachttraining aan. Dit kan individueel of in groepsverband, bijvoorbeeld via een 8-weekse training.
Je kunt een mindfulness-training om verschillende redenen starten, bijvoorbeeld als je meer rust wilt ervaren, je minder wilt ergeren aan dingen, beter om wil gaan met stress, je concentratie wilt verhogen of als je gewoon meer wil genieten.
Bij mindfulness kunnen ook bepaalde psychosociale problemen worden aangepakt, bijvoorbeeld als er sprake is van depressieve gevoelens, angst of slapeloosheid. Ook bij een burn-out kan mindfulness goed werken.
Mindfulness valt onder de basis GGZ en wordt alleen vergoed door de basisverzekering indien het onderdeel is van een behandeling met betrekking tot recidiverende (terugkerende) depressie.
Indien je client bent van VGZ kan je de VGZ Mindfulness Coach app downloaden van het VGZ.
Deze app is er om je te helpen bij het toepassen van mindfulness in je dagelijkse leven, zodat je meer rust kunt ervaren. De app is voor iedereen: het maakt niet uit of je veel, weinig of geen ervaring hebt met mindfulness.
 

E-health interventies

E-health is een verzamelnaam voor verschillende vormen van
digitale zorg, die op uiteenlopende manieren gebruikt worden in
verschillende zorgsectoren. Dit kan variëren van gezondheidsapps
tot online consultaties en zelfhulpmodules en is te zowel te
gebruiken door zorgverleners als patiënten.

e-health kan door behandelaren worden ingezet als ondersteunend instrument bij de mentale gezondheid. Daar waar de aard van de klacht zich ertoe leent én
de patiënt openstaat voor digitale ondersteuning, kan e-health
een waardevolle tool zijn om met minder mankracht, méér
ondersteuning te bieden. Start je met een behandeling binnen Zenmo kan je je behandelaar vragen naar de mogelijkheden van e-health als ondersteuning van je behandeltraject

 

 

 

 

 

nl Nederlands
X