Privacy verklaring

Zorg & Maatschappelijke Ondersteuning (Zenmo) hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites gewaarborgd wordt.

Verwerken van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Zenmo verwerkt in het kader van haar dienstverlening, informatievoorziening, optimalisering van haar website en relatiebeheer. Zenmo bewaart alleen persoonsgegevens waar dat nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Zenmo verwerkt persoonsgegevens die:

  1. U zelf persoonlijk, telefonisch of digitaal (e-mail of contactformulier op de website) heeft doorgegeven.
  2. Met uw toestemming worden opgevraagd bij verwijzers of andere hulpverleners.

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Zenmo baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

  • Uw (uitdrukkelijke) toestemming. U heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  • Ter voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst met u.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Zenmo rust, zoals de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.
  • Om de gerechtvaardigde belangen van Zenmo of van een derde te behartigen, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of het verhogen van het kennisniveau van de therapeut.

Bewaartermijnen verwerking persoonsgegevens

Zenmo bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien u gebruik maakt van een contact-, aanmeld- of informatieformulier dan slaan we uw persoonsgegevens op zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw bericht.

Verspreiding van uw persoonsgegevens

Zenmo zal op geen enkele manier uw persoonsgegevens verkregen via de website www.zenmo.nl delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met medewerkers van Zenmo als dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Persoonsgegevens en derden

Uw persoonsgegevens kunnen aan derden ter beschikking worden gesteld door Zenmo in het kader van haar dienstverlening en relatiebeheer. Deze derden zijn onder meer bedrijven die diensten leveren aan Zenmo, zoals verwijzers, zorginstellingen, zorgverzekeringen, huisartsen, maatschappelijke organisaties, en andere partners.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Recht op inzage: U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die door Zenmo worden verwerkt.

Recht op rectificatie: U heeft het recht op rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens wanneer blijkt dat deze onjuist zijn, of onjuist verwerkt worden.

Recht van bezwaar: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht van bezwaar (verzet) tegen de gegevensverwerking vanwege uw specifieke situatie. Hierover kunt u contact opnemen met Zenmo door een e-mailbericht te sturen naar info@zenmo.nl

Verandering in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

nl Nederlands
X